DGASPC Sibiu formează asistenţi maternali profesionişti

DGASPC Sibiu anunţă efectuarea selecţiei în vederea formării şi atestării de asistenţi maternali profesionişti

DGASPC Sibiu derulează, în parteneriat cu ANDPDCA, Proiectul TEAM- UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, proiect cofinanțat din Fondul Social European, în scopul consolidării și dezvoltării rețelei de asistenți maternali.

În acest context, DGASPC Sibiu desfășoară campanii de recrutare și identificare de persoane care doresc să devină asistenți maternali, pentru a lua în plasament copii.
Persoanele  interesate vor adresa DGASPC Sibiu, cu sediul în mun. Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, o cerere de evaluare a capacității lor, în vederea atestării ca asistent maternal profesionist (AMP).

Pentru a putea deveni AMP, solicitanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
– prin comportamentul în societate, starea sănătăţii şi profilul psihologic, să prezinte garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;
–  să aibă disponibilitatea de timp necesar creşterii si educării copiilor;
–  să aibă domiciliul stabil în judeţul Sibiu; domiciliul să permită accesul la servicii medicale de specialitate sau de urgentă, servicii de recuperare/reabilitare, servicii educative;

Pentru mai multe informații din Sibiu, vizitați site-ul nostru www.opiniadesibiu.ro.

– să aibă în folosinţă o locuinţă care să dispună de spaţiu corespunzător, cu dependinţe corespunzătoare pentru igienă, ambient sigur pentru asigurarea sănătăţii şi bunăstării copiilor, spaţiu care să permită realizarea unei îngrijiri cât mai bune a copiilor;
–  să existe acordul din partea tuturor membrilor familiei pentru plasarea copiilor în familie;
– să manifeste o atitudine non-discriminatorie față de persoanele cu nevoi speciale și față de minorităţile etnice;
– să înţeleagă, să sprijine şi să încurajeze reintegrarea copilului în familie atunci când este posibil sau adopţia, după caz;
– să aibă disponibilitatea de a lucra în condiţii de stres sau speciale (plasament în regim de urgentă, copii cu nevoi speciale).

De asemenea, solicitanţii nu trebuie să se afle în următoarele situaţii:
– să fi suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni;
– să fie decăzut din drepturile părinteşti sau să se afle în situaţia în care copilul său a fost declarat abandonat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
– să sufere de boli cronice transmisibile.

Pentru informații suplimentare, privind procedura de obținere a atestatului de asistent maternal, persoanele interesate se vor adresa Serviciului Management de Caz pentru Asistență Maternală, din cadrul D.G.A.S.P.C Sibiu la numerele de telefon.0269/232066 int.31 sau 0751174419.

Persoană de contact: Adela Demian expert implementare local , tel. 0751174404

 

Scroll to top